ទិដ្ឋភាពជួបជុំគណៈ​មន្ត្រី​សង្ឃ គណៈកម្មការ​មេប្រយោគ គ្រូបង្រៀន និង បេក្ខ​សមណ​សិស្ស​-សិស្ស​ទាំង ២ ថ្នាក់ នៃ​សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ​ឆ្នាំទី ៤ និង សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំទី ៣ នៅ​មណ្ឌល​ប្រឡង វត្ត​សិលា​ទ្រ (ថ្ម​ទល់​) ស្ថិតនៅទីក្រុង ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

ទិដ្ឋភាពជួបជុំគណៈ​មន្ត្រី​សង្ឃ គណៈកម្មការ​មេប្រយោគ គ្រូបង្រៀន និង បេក្ខ​សមណ​សិស្ស​-សិស្ស​ទាំង ២ ថ្នាក់ នៃ​សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ​ឆ្នាំទី ៤ និង សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំទី ៣ នៅ​មណ្ឌល​ប្រឡង វត្ត​សិលា​ទ្រ (ថ្ម​ទល់​) ស្ថិតនៅទីក្រុង ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ

ទិដ្ឋភាពជួបជុំគណៈ​មន្ត្រី​សង្ឃ គណៈកម្មការ​មេប្រយោគ គ្រូបង្រៀន និង បេក្ខ​សមណ​សិស្ស​-សិស្ស​ទាំង ២ ថ្នាក់ នៃ​សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ​ឆ្នាំទី ៤ និង សាលា​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំទី ៣ នៅ​មណ្ឌល​ប្រឡង វត្ត​សិលា​ទ្រ (ថ្ម​ទល់​) ស្ថិតនៅទីក្រុង ព្រះត្រពាំង ។ រូបៈ ផ្តល់ឲ្យ