ថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣៖ ក្បួនធម្មយាត្រាផ្លូវជាតិ លេខ ៥ បានចូលខណ្ឌ ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣៖ ក្បួនធម្មយាត្រាផ្លូវជាតិ លេខ ៥ បានចូលខណ្ឌ ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ។