មង្គលការរបស់កូនប្រុសស្រីខ្មែរក្រោមមួយគ្រួសារនៅស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង កាលពីកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

មង្គលការរបស់កូនប្រុសស្រីខ្មែរក្រោមមួយគ្រួសារនៅស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង កាលពីកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ។