ស្រ្តីខ្មែរចូលរួមទិវានារីអន្តរជាតិ នៅ Florida រៀបចំដោយសមាគមខ្មែរក្រោម ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ស្រ្តីខ្មែរចូលរួមទិវានារីអន្តរជាតិ នៅ Florida រៀបចំ ដោយសមាគមខ្មែរក្រោម ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។