យាយៗខ្មែរក្រោមនៃខេត្តមាត់ជ្រូក ចង់ក្បិងមកព្រលានយន្តហៅ តឹងសឺងញ៉ឹក នៅទីក្រុងព្រៃនគរ

យាយៗខ្មែរក្រោមនៃខេត្តមាត់ជ្រូក ចង់ក្បិងមកព្រលានយន្តហៅ តឹងសឺងញ៉ឹក នៅទីក្រុងព្រៃនគរ

កាលពីថ្ងទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។