ពិធីបុណ្យកឋិន នៅចន្ទរង្សី ឋិននៅទីក្រុង ព្រៃនគរ ។ រូប Phật Sự Online

ពិធីបុណ្យកឋិន នៅចន្ទរង្សី ឋិននៅទីក្រុង ព្រៃនគរ ។ រូប Phật Sự Online

ពិធីបុណ្យកឋិន នៅចន្ទរង្សី ឋិននៅទីក្រុង ព្រៃនគរ ។ រូប Phật Sự Online