វត្ត​សេរី​មុនី​សោភ័ណ ហៅ​វត្ត​កោះ​ដូង ជាវត្តមួយដែលនៅដាច់ស្រយា ឋិត​នៅ​ស្រុក​វាល​ផ្លុ​ង ខេត្ត​ពល​លាវ ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ​។​ រូបៈ Facebook

វត្ត​សេរី​មុនី​សោភ័ណ ហៅ​វត្ត​កោះ​ដូង ជាវត្តមួយដែលនៅដាច់ស្រយា ឋិត​នៅ​ស្រុក​វាល​ផ្លុ​ង ខេត្ត​ពល​លាវ ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ​។​ រូបៈ Facebook

វត្ត​សេរី​មុនី​សោភ័ណ ហៅ​វត្ត​កោះ​ដូង ជាវត្តមួយដែលនៅដាច់ស្រយា ឋិត​នៅ​ស្រុក​វាល​ផ្លុ​ង ខេត្ត​ពល​លាវ ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ​។​ រូបៈ Facebook