ពិធីបុណ្យកឋិនមួយ នៅភូមិខែ្វងដង្ហិត ក្នុងខេត្តពលលាវ បាន​ដាក់តាំងនូវ​ផ្ទាំងរូបថត​ លោក ហូ ជីម៉ិញ អតីត​មេដឹក​នាំ​​​​វៀតណាម ។ រូបៈ Facebook

ពិធីបុណ្យកឋិនមួយ នៅភូមិខែ្វងដង្ហិត ក្នុងខេត្តពលលាវ បាន​ដាក់តាំងនូវ​ផ្ទាំងរូបថត​ លោក ហូ ជីម៉ិញ អតីត​មេដឹក​នាំ​​​​វៀតណាម ។ រូបៈ Facebook

ពិធីបុណ្យកឋិនមួយ នៅភូមិខែ្វងដង្ហិត ក្នុងខេត្តពលលាវ បាន​ដាក់តាំងនូវ​ផ្ទាំងរូបថត​ លោក ហូ ជីម៉ិញ អតីត​មេដឹក​នាំ​​​​វៀតណាម ។ រូបៈ Facebook