ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្នុងស្រុក នាំ​គ្នា​ហែ​អង្គ​កថិន​ទាន ទៅប្រគេន ព្រះសង្ឃ ដែលគង់វស្សា​ររយៈពេល ៣ ខែ នៅវត្តបិដកត្យារាម( ក្នុងស្រុក) ឋិតនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុក ឃុំហ្វាឡើយ ស្រុកកំពុងធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook

ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្នុងស្រុក នាំ​គ្នា​ហែ​អង្គ​កថិន​ទាន ទៅប្រគេន ព្រះសង្ឃ ដែលគង់វស្សា​ររយៈពេល ៣ ខែ នៅវត្តបិដកត្យារាម( ក្នុងស្រុក) ឋិតនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុក ឃុំហ្វាឡើយ ស្រុកកំពុងធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook

ពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្នុងស្រុក នាំ​គ្នា​ហែ​អង្គ​កថិន​ទាន ទៅប្រគេន ព្រះសង្ឃ ដែលគង់វស្សា​ររយៈពេល ៣ ខែ នៅវត្តបិដកត្យារាម( ក្នុងស្រុក) ឋិតនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុក ឃុំហ្វាឡើយ ស្រុកកំពុងធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook