ក្រុមនារីសីលធម៌​ខ្មែរ​ក្រោម នា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​កឋិន នៅ​វត្ត​សិរី​តា​សេក ស្រុក​ជ្រោយ​ញ ខេត្ត​ឃ្លាំង កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូបៈ Lâm Na Rin

ក្រុមនារីសីលធម៌​ខ្មែរ​ក្រោម នា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​កឋិន នៅ​វត្ត​សិរី​តា​សេក ស្រុក​ជ្រោយ​ញ ខេត្ត​ឃ្លាំង កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូបៈ Lâm Na Rin

ក្រុមនារីសីលធម៌​ខ្មែរ​ក្រោម នា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​កឋិន នៅ​វត្ត​សិរី​តា​សេក ស្រុក​ជ្រោយ​ញ ខេត្ត​ឃ្លាំង កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូបៈ Lâm Na Rin