ពិធី​ប្រណាំងទូក​ ង នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​រយៈពេល​ ២ ថ្ងៃ​ នៅ​ដងទន្លេ​ម៉ាស់​ស្ប៉េ​រ៉ូ​ (Maspero​) ឬទន្លេបាសាក់​ ឋិតនៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ទី​ ៨ ទីក្រុង​ឃ្លាំង​ ។

ពិធី​ប្រណាំងទូក​ ង នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​រយៈពេល​ ២ ថ្ងៃ​ នៅ​ដងទន្លេ​ម៉ាស់​ស្ប៉េ​រ៉ូ​ (Maspero​) ឬទន្លេបាសាក់​ ឋិតនៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ទី​ ៨ ទីក្រុង​ឃ្លាំង​ ។

ពិធី​ប្រណាំងទូក​ ង នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​រយៈពេល​ ២ ថ្ងៃ​ នៅ​ដងទន្លេ​ម៉ាស់​ស្ប៉េ​រ៉ូ​ (Maspero​) ឬទន្លេបាសាក់​ ឋិតនៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ទី​ ៨ ទីក្រុង​ឃ្លាំង​ ។