ពិធីបុណ្យអុំទូកង នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក

ពិធីបុណ្យអុំទូកង នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក

ពិធីបុណ្យអុំទូកង នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​ត្រពាំង ឆ្នាំ ២០២០ ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក