លោកសង្ឃ​ជនជាតិ​យួន​​ឈ្មោះ Thich Phap Hoa ដែល​បាន​ច្រៀង​ចំរៀង​មើលងាយ​ស្រ្តី​ខ្មែរក្រោម ។ រូបៈ Internet

លោកសង្ឃ​ជនជាតិ​យួន​​ឈ្មោះ Thich Phap Hoa ដែល​បាន​ច្រៀង​ចំរៀង​មើលងាយ​ស្រ្តី​ខ្មែរក្រោម ។ រូបៈ Internet

លោកសង្ឃ​ជនជាតិ​យួន​​ឈ្មោះ Thich Phap Hoa ដែល​បាន​ច្រៀង​ចំរៀង​មើលងាយ​ស្រ្តី​ខ្មែរក្រោម ។ រូបៈ Internet