ពីធីបុណ្យសព ​​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook

ពីធីបុណ្យសព ​​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook

ពីធីបុណ្យសព ​​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ។ រូបៈ Facebook