​លោក ថាច់ សេដ្ឋា ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឪពុករបស់លោក ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក Thach Setha

​លោក ថាច់ សេដ្ឋា ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឪពុករបស់លោក ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក Thach Setha

​លោក ថាច់ សេដ្ឋា ប្រធាន​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឪពុករបស់លោក ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ ថាច់ អឿង ។ រូបៈ ហ្វេសប៊ុក Thach Setha