កម្មវិធីប្រឡងរួម ថ្នាក់ពុទ្ធិកៈអនុវិទ្យាល័យទី ១, ២ និង ៣ របស់ព្រះសង្ឃ នៅស្រុកកំពុងស្ពាន ខេត្តព្រត្រពាំង ឆ្នាំ សិក្សា ព.ស. ២៥៥៧ ។

កម្មវិធីប្រឡងរួម ថ្នាក់ពុទ្ធិកៈអនុវិទ្យាល័យទី ១, ២ និង ៣ របស់ព្រះសង្ឃ នៅស្រុកកំពុងស្ពាន ខេត្តព្រត្រពាំង ឆ្នាំ សិក្សា ព.ស. ២៥៥៧ ។

កម្មវិធីប្រឡងរួម ថ្នាក់ពុទ្ធិកៈអនុវិទ្យាល័យទី ១, ២ និង ៣ របស់ព្រះសង្ឃ នៅស្រុកកំពុងស្ពាន ខេត្តព្រត្រពាំង ឆ្នាំ សិក្សា ព.ស. ២៥៥៧ ។