ពុទ្ធបរិស័ទអាននិងផ្ទៀងគម្ពីរព្រះត្រៃបិតក នៅពេលព្រះសង្ឃសូត្រក្នុងវត្ត មុនីសុតារាម រដ្ឋ មីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ (សាយ មុន្នី/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទអាននិងផ្ទៀងគម្ពីរព្រះត្រៃបិតក នៅពេលព្រះសង្ឃសូត្រក្នុងវត្ត មុនីសុតារាម រដ្ឋ មីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ (សាយ មុន្នី/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទអាននិងផ្ទៀងគម្ពីរព្រះត្រៃបិតក នៅពេលព្រះសង្ឃសូត្រក្នុងវត្ត មុនីសុតារាម រដ្ឋ មីនីសូតា សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ (សាយ មុន្នី/VOA)