ព្រះតេជគុណ ម៉ឹង សាង កាលពីពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោម។ (រូបភាពផ្តល់ឲ្យ)

ព្រះតេជគុណ ម៉ឹង សាង កាលពីពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោម។ (រូបភាពផ្តល់ឲ្យ)

ព្រះតេជគុណ ម៉ឹង សាង កាលពីពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោម។ (រូបភាពផ្តល់ឲ្យ)