លោក ខេង គឹមស្រ៊ាន ពុទ្ធបរិស័ទប្រចាំវត្តមុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅរដ្ឋមីនីសូតា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ (សាយ មុន្នី/VOA)

លោក ខេង គឹមស្រ៊ាន ពុទ្ធបរិស័ទប្រចាំវត្តមុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅរដ្ឋមីនីសូតា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ (សាយ មុន្នី/VOA)

លោក ខេង គឹមស្រ៊ាន ពុទ្ធបរិស័ទប្រចាំវត្តមុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅរដ្ឋមីនីសូតា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ (សាយ មុន្នី/VOA)