លោក អ៊ូ ប៉េងសាន សមាជិក​គណៈកម្មាការ​វត្ត​ដែល​ជាក្រុម​អភិបាល​វត្ត​មុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋមីនីសូតា។ (សាយ មុន្នី/VOA)

លោក អ៊ូ ប៉េងសាន សមាជិក​គណៈកម្មាការ​វត្ត​ដែល​ជាក្រុម​អភិបាល​វត្ត​មុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋមីនីសូតា។ (សាយ មុន្នី/VOA)

លោក អ៊ូ ប៉េងសាន សមាជិក​គណៈកម្មាការ​វត្ត​ដែល​ជាក្រុម​អភិបាល​វត្ត​មុនីសុតារាម ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ រដ្ឋមីនីសូតា។ (សាយ មុន្នី/VOA)