ព្រះតេជគុណ ស ស៊ុម គង់នៅវត្តសន្សំកុសល ចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាធំៗនៅវត្តមុនីសុតារាម រដ្ឋមីនីសូតា។ (សុខ ខេមរា/VOA)

ព្រះតេជគុណ ស ស៊ុម គង់នៅវត្តសន្សំកុសល ចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាធំៗនៅវត្តមុនីសុតារាម រដ្ឋមីនីសូតា។ (សុខ ខេមរា/VOA)

ព្រះតេជគុណ ស ស៊ុម គង់នៅវត្តសន្សំកុសល ចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាធំៗនៅវត្តមុនីសុតារាម រដ្ឋមីនីសូតា។ (សុខ ខេមរា/VOA)