ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។