ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។