« ខ្មែរក្រោម » ជាឈ្មោះពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែនដី «កម្ពុជាក្រម » ។

« ខ្មែរក្រោម » ជាឈ្មោះពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែនដី «កម្ពុជាក្រម » ។