ព្រះតេជព្រះគុណ ស៊ឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និងព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​ព្រៃ​នគរ ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម

ព្រះតេជព្រះគុណ ស៊ឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និងព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​ព្រៃ​នគរ ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម

ព្រះតេជព្រះគុណ ស៊ឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម និងព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​ព្រៃ​នគរ ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម