សមណសិស្សទទួលបាននិទ្ទេសល្អទាំង ១០ ព្រះអង្គ និមន្តឡើងទទួលយក​សញ្ញាបត្រ​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង ទុតិយភូមិ ទូទាំងខេត្ត​ព្រះត្រពាំង នៅដែនដី​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបៈផ្តល់ឲ្យ

សមណសិស្សទទួលបាននិទ្ទេសល្អទាំង ១០ ព្រះអង្គ និមន្តឡើងទទួលយក​សញ្ញាបត្រ​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង ទុតិយភូមិ ទូទាំងខេត្ត​ព្រះត្រពាំង នៅដែនដី​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបៈផ្តល់ឲ្យ

សមណសិស្សទទួលបាននិទ្ទេសល្អទាំង ១០ ព្រះអង្គ និមន្តឡើងទទួលយក​សញ្ញាបត្រ​ពុទ្ធិក​មធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ និង ទុតិយភូមិ ទូទាំងខេត្ត​ព្រះត្រពាំង នៅដែនដី​កម្ពុជាក្រោម​ ។ រូបៈផ្តល់ឲ្យ