កុនខ្មែរក្រោមម្នាក់ចេញធ្វើបាតុកម្មនៅមុខសភាអ៊ឺរ៉ុប ទាមទារឲ្យវៀតណាម ដោះលែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម ។

កុនខ្មែរក្រោមម្នាក់ចេញធ្វើបាតុកម្មនៅមុខសភាអ៊ឺរ៉ុប ទាមទារឲ្យវៀតណាម ដោះលែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម ។