ខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្មនៅមុខសភាអ៊ឺរ៉ុប ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្មនៅមុខសភាអ៊ឺរ៉ុប ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។