សៀវភៅ​កំណាព្យ “ខ្លួន​ទីពឹង​ខ្លួន” និពន្ធ​ដោយ​ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន ដែល​ នឹង​ចែកចាយ​ដល់​ខ្មែរ​ក្រោម និង​បណ្ណាល័យ និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម

សៀវភៅ​កំណាព្យ "ខ្លួន​ទីពឹង​ខ្លួន" និពន្ធ​ដោយ​ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន ដែល​ នឹង​ចែកចាយ​ដល់​ខ្មែរ​ក្រោម និង​បណ្ណាល័យ និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម

សៀវភៅ​កំណាព្យ “ខ្លួន​ទីពឹង​ខ្លួន” និពន្ធ​ដោយ​ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន ដែល​ នឹង​ចែកចាយ​ដល់​ខ្មែរ​ក្រោម និង​បណ្ណាល័យ និង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​នៅ​កម្ពុជា ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម