ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម រស់នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ និង​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​នានា ​ជួប​ប្រជុំគ្នា​ នៅក្នុង​ទីក្រុងឡាអេ ​ប្រទេស​ហូឡង់ កាលពីដើម​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ក្នុង​ក្នុង​សន្និសីទពិភពលោក ​លើក​ទី ២ ​ដែល​ផ្តោតលើ «សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម​ ក្នុងការ​សម្រេច​ជោគ​វាសនា ដោយ​ខ្លួនឯង‍»​ ។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម រស់នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ និង​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​នានា ​ជួប​ប្រជុំគ្នា​ នៅក្នុង​ទីក្រុងឡាអេ ​ប្រទេស​ហូឡង់ កាលពីដើម​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ក្នុង​ក្នុង​សន្និសីទពិភពលោក ​លើក​ទី ២ ​ដែល​ផ្តោតលើ «សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម​ ក្នុងការ​សម្រេច​ជោគ​វាសនា ដោយ​ខ្លួនឯង‍»​ ។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម រស់នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ និង​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​នានា ​ជួប​ប្រជុំគ្នា​ នៅក្នុង​ទីក្រុងឡាអេ ​ប្រទេស​ហូឡង់ កាលពីដើម​ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ ២០១៩​ ក្នុង​ក្នុង​សន្និសីទពិភពលោក ​លើក​ទី ២ ​ដែល​ផ្តោតលើ «សិទ្ធិ​ខ្មែរក្រោម​ ក្នុងការ​សម្រេច​ជោគ​វាសនា ដោយ​ខ្លួនឯង‍»​ ។