សមាគមខ្មែរក្រោម និងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ចូលរួមតាំងពិពណ៌ ក្នុងទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ នៅទីក្រុងឡុងប៊ិច។