ព្រះសង្ឃអានសាររំលែងទុក្ខពីសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។

ព្រះសង្ឃអានសាររំលែងទុក្ខពីសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។