ភ្ញៀវចូលរូមក្នុងពិធីបូជាសព ។

ភ្ញៀវចូលរូមក្នុងពិធីបូជាសព ។