ភ្ញៀវចូលរួមក្នុងពិធីបូជាសព ។

ភ្ញៀវចូលរួមក្នុងពិធីបូជាសព ។