ព្រះសង្ឃអានជីវប្រវត្តិ លោក ថាច់ ខេត្ត ។

ព្រះសង្ឃអានជីវប្រវត្តិ លោក ថាច់ ខេត្ត ។