លោក កឹម សុខា នៅ ព្រលានយន្តហោះ San Francisco រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្អអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក កឹម សុខា នៅ ព្រលានយន្តហោះ San Francisco រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្អអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។