លោក កឹម សុខា ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ថ្ងៃទី ០៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក កឹម សុខា ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ថ្ងៃទី ០៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។