ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុផាណារិទ្ធ នៅ រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុផាណារិទ្ធ នៅ រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។