« កម្ពុជាក្រោម » ជាឈ្មោះដែនដីដែល «ខ្មែរក្រោម» ជាម្ចាស់ស្រុក ។

« កម្ពុជាក្រោម » ជាឈ្មោះដែនដីដែល «ខ្មែរក្រោម» ជាម្ចាស់ស្រុក ។