ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​ប្រណាំង​ទូក​ ង​ នៅ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ឆ្នាំ ២០១៩ ។ រូប៖ Đinh Công Tâm

ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​ប្រណាំង​ទូក​ ង​ នៅ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ឆ្នាំ ២០១៩ ។ រូប៖ Đinh Công Tâm

ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​ប្រណាំង​ទូក​ ង​ នៅ​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម ឆ្នាំ ២០១៩ ។ រូប៖ Đinh Công Tâm