រឿងរ៉ាវនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

រឿងរ៉ាវនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោម រៀបរៀងដោយ លោក ទៀ ថេន តាមលំនាំឯកសាររបស់ លោក ហ៊ូ នឹម
អានដោយ លោក ថាច់ យ៉ាន នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ។

ចុចនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារ PDF