អ្នកត្រូវគ្រាប់កំាំភ្លើងត្រូវបានបាតុករអូសចេញទៅក្រៅក្រោយពីការបាញរះរបស់ប៉ូលិសខ្មែរ ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

អ្នកត្រូវគ្រាប់កំាំភ្លើងត្រូវបានបាតុករអូសចេញទៅក្រៅក្រោយពីការបាញរះរបស់ប៉ូលិសខ្មែរ ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។