លោក John Keery រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក (ស្ដាំ) និង លោក ត្រឿង តឹង សាង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក John Keery រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក (ស្ដាំ) និង លោក ត្រឿង តឹង សាង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។