សម្ភាស លោក សឺន ជុំជួន អំពីការចូលប្រជុំនៅ UN នាទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស

តំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលរួមវេទិកា អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី ” យន្តការអ្នកជំនាញ អំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើម ” លើកទី ៩ នៅទីក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស ចាប់ពីថ្ងៃ ទី ១១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃ ១៥ ខែកក្កដា 2016 ។ សូមស្ដាប់ លោក ថាច់ ខេមរា សម្ភាស លោក សឺន ជុំជួន អំពីអត្ថន័យ នៃកិច្ចនេះ ដូចតទៅ៖

សូមទាញយកសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ

Item 7:  The Sustainable Development Goals and the Rights of Indigenous Peoples

Item 8: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

HRC-image DSC_0141 DSC_0064 DSC_0063 copy DSC_0019