សម្ភាស លោក ចៅ សេរី អំពីការចូលរួមប្រជុំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាមួយ ដែលបានរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDPI) នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្ដីអំពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ។

តើកិច្ចប្រជុំនេះ មានអត្ថន័យយ៉ាងណា ពីប្រទេសថៃ លោក សឺន ថាយ ធន សហការីវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជា ក្រោម បានសម្ភាស លោក ចៅ សេរី អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និង លោក វ៉ាង យឿង អំពីបេសកម្មរបស់លោកនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះ ដូចតទៅ៖

លោក ចៅ សេរី ហៅ ម៉ៅ មុនី (ស្តាំ) អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្តីអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ។
លោក ចៅ សេរី ហៅ ម៉ៅ មុនី (ស្តាំ) អនុប្រធានទី ២ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ស្តីអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព ។