សំខាន់នៅលើចិត្ត

ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និមន្តបិណ្ឌបាត ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន
ព្រះសង្ឃវត្តខេមររង្សី និមន្តបិណ្ឌបាត ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

ធម្មទេសនាស្ដីអំពី “សំខាន់នៅលើចិត្ត” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ៩ កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ មមែ សប្ដស័ក ២៥៥៩ ត្រូូវនឹងថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ៕