សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាកាន់ទុក្ខជាតិខ្មែរខួបគំរប់ ៦៣ ឆ្នាំ ថ្ងៃអាណានិគមបារាំង កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យអាណានិគមយួន (០៤ មិថុនា ១៩៤៩ – ០៤ មិថុនា ២០១២)