លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងមុខអ្នកគាំទ្រក្នុងបាតុកម្ម កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងមុខអ្នកគាំទ្រក្នុងបាតុកម្ម កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។