ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣៖ អ្នកស្រី នាង ភឿន (ឆ្វេង) និង លោក ចៅ ហេន ភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសលើកទី ២ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន

ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣៖ អ្នកស្រី នាង ភឿន (ឆ្វេង) និង លោក ចៅ ហេន ភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសលើកទី ២ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន