ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ៖ មហាសន្និបាតវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបចំនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ៖ មហាសន្និបាត វិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិ រៀបចំនៅការិយា ល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ កាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន